Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ανάπτυξη με ενεργειακή αυτονομία από ΑΠΕ,πράσινων επαγγελμάτων,δημιουργία πράσινων δικτύων μεταφορών,τοπικά βιολογικά προϊόντα.

 
Οι Πράσινοι τα τελευταία 30 χρόνια σε όλη την Ευρώπη αυξάνουν συνεχώς την επιρροή τους και την παρεμβατικότητα τους σε τοπικό επίπεδο μέσα από συνεργατικά ή και αυτόνομα Αυτοδιοικητικά σχήματα.
Η Αυτοδιοίκηση, προνομιακό πεδίο ενασχόλησης με τα κοινά για το Πράσινο Κίνημα, έχει να παίξει ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο την επόμενη δεκαετία σε ότι αφορά: τη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτονομία από ΑΠΕ, τη δημιουργία πράσινων δικτύων μεταφορών, αλλά και τη προώθηση ενός διαφοροποιημένου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στα τοπικά βιολογικά προϊόντα, την κοινωνική- αλληλέγγυα οικονομία, αλλά και την ανάπτυξη πράσινων επαγγελμάτων, νέων και καινοτόμων μορφών απασχόλησης δηλαδή με θετική επίπτωση στο περιβάλλον και στην συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού.

Το ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προστασία του περιβάλλοντος και
τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης φάνηκε άλλωστε στο Τακτικό Συνέδριο της
ΚΕΔΚΕ (Ιανουάριος 2010) που εστίασε στη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, στο χωροταξικό σχεδιασμό, στην ενεργειακή αυτονομία των ΟΤΑ, καθώς και
στη δημιουργία της Πράσινης Χάρτας1 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Δήμοι μπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά την εφαρμογή εθνικών, περιφερειακών
και τοπικών οικο-αναπτυξιακών προγραμμάτων, με την πολιτική και τις δράσεις τους
για την ανακύκλωση, την εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας, νερού, όπως και με τις
πράσινες υποδομές- προμήθειες- επενδύσεις τους. Οι Δήμοι μπορούν να εστιάσουν σε δράσεις για το πράσινο νοικοκυριό και τις οικο-γειτονιές, μπορούν
να αποτελέσουν ξανά κύτταρα προστασίας και ανάδειξης του τοπικού χαρακτήρα,
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
πηγή: www.ecogreens-gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: