Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Οι θέσεις μας για τις Σέρρες


Ο Νομός Σερρών, ένας από τους  σημαντικότερους   Νομούς της χώρας μας, βρίσκεται  πολλά χρόνια  σε  δρόμο υστέρησης προς  την ανάπτυξη, προβληματίζοντας  όλους τους φορείς. Παρά το γεγονός ότι  η παραγωγή  προϊόντων από τον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλη , δεν ακολουθούν ανάλογα, ούτε ο δευτερογενής ούτε ο τριτογενής.

Οι Σέρρες είναι το μεγαλύτερο περιφερειακό αστικό κέντρο της Κ.Μ. Η πόλη μπορεί να λειτουργήσει σαν πόλος ανάπτυξης της ευρύτερης πεδιάδας των Σερρών αλλά και ως κέντρο διασυνοριακής συνεργασίας αξιοποιώντας τη θέση της, το πληθυσμιακό της μέγεθος και τη δυνατότητα διοικητικών υποδομών και πρωτοβουλιών διαβαλκανικού προσανατολισμού.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός των Σερρών δεν διαφέρουν απ’ αυτά που αναφέρονται στα προβλήματα της Περιφέρειας στο σύνολο της.
Ειδικότερα για το Νομό Σερρών μπορούμε να επισημάνουμε
1. ΔΑΣΗ
 • Να ολοκληρωθεί το δασικό κτηματολόγιο και η ταξινόμηση γαιών.
 • Να σταματήσουν οι αποψιλωτικές υλοτομίες στα βουνά  και να αποφεύγεται η υλοτομία την περίοδο της άνοιξης.
 • Kαταγραφή φυσικών τοπίων και οριοθέτησης σε όλα τα εδαφικά συμπλέγματα.
 • Kαταγραφή – τεκμηρίωση μνημείων της φύσης.
 • Kαταγραφή – τεκμηρίωση της χλωρίδας και πανίδας του Νομού.
 • Δέσμευση τήρησης περιβαλλοντικών όρων για τις κατασκευές και διανοίξεις δρόμων  και λοιπών έργων  της δασικής υπηρεσίας.

2. ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η  θέση του Νομού μπορεί να χαρακτηρισθεί “στρατηγικής σημασίας” τόσο για τις μεταφορές όσο και για την αξιόλογη παραγωγή του στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
Σε ότι αφορά την απασχόληση κατά τομέα παρατηρείται μείωση αυτής στον πρωτογενή τομέα με αντίστοιχη αύξηση στον δευτερογενή κατά κύριο λόγο, αλλά και τον τριτογενή τομέα παρόλο που το 48% της συνολικής του έκτασης χαρακτηρίζεται πεδινό.
Δημιουργία απαραίτητης υποδομής πληροφόρησης με Ο.Τ.Α., Αγροτικούς Συν/σμούς και άλλους φορείς
 • Δημιουργία βάσης αναπτυξιακών δεδομένων
 • Μελέτες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, Οικοτουρισμού, Αγροτοτουρισμού
 • Προώθηση προγραμμάτων – πιλότων σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες.
 • Ενημέρωση αγροτών για τη συνεχή χρήση λιπασμάτων – φυτοφαρμάκων και την αποφυγή σπατάλης του νερού.
 • Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ώστε να καταστούν πιο προσοδοφόρες και παράλληλα να μην εξαντλούν το έδαφος.
 • Συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.
 •  Σύσταση οργανισμού-κέντρου επιμόρφωσης
 •  Σύγχρονες αγροτικές λειτουργίες, παραδοσιακές τέχνες, Ταπητουργία, κ.λ.π.)
 • Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης αγροτών (εξοπλισμός, πόροι, οργάνωση).
 • Ιχθυόσκαλες Λιθοτόπου και Ν. Κερδυλλίων
 •  Χωροθέτηση – δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων
 • Αξιοποίηση (εμφιάλωση και εμπορία) φυσικών και μεταλλικών νερών Θερμών, Σιδ/στρου, Αγκίστρου, Ανω Ποροίων
 • Ίδρυση και λειτουργία οικοτεχνικού συνεταιρισμού παραγωγής μεταξωτών υφασμάτων
 •  Μονάδες παραγωγής βιολογικής κοπριάς
 • Ιχθυοπονία ορεινών υδάτων
 • Κέντρα προώθησης αγροτικών προϊόντων
 • Στήριξη μη παραδοσιακών καλλιεργειών (βατόμουρα, βότανα, αρωματικά-αρμακευτικά φυτά, φλαμουριά κ.λ.π)
 • Βιοτεχνίες παραγωγής και εμφιάλωσης Τσίπουρου
 • Τυποποίηση – εμπορία Κερασιού
 • Τυποποίηση – εμπορία Μελισσοκομικών προϊόντων

3. ΝΕΡΑ
Τα φερτά υλικά, τα απόβλητα βιομηχανικά και σφαγείων, τα αστικά λύματα καταλήγουν στον Στρυμώνα.  Η βιομηχανική περιοχή Σερρών δεν διαθέτει ούτε αποχετευτικό σύστημα ούτε βιολογικό καθαρισμό. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη διευθέτηση των χειμάρρων της λεκάνης του Στρυμώνα. 
Οι χείμαρροι με την ταχύτητα που κατεβαίνουν συμπαρασύρουν  φυτοφάρμακα, λιπάσματα κ.λ.π στον τελικό αποδέκτη, τον Στρυμονικό κόλπο και αποστερούν το παραγωγικό έδαφος από μεγάλες κεκλιμένες επιφάνειες.
Δεν υπάρχει πρακτική νομοθετική κάλυψη προστασίας από την παράνομη αλιεία των υδάτινων συστημάτων ούτε και συγκεκριμένη υπηρεσία φύλαξης.
 • Να γίνει υδρογεωλογική μελέτη για το Νομό Σερρών, ώστε να γίνουν γνωστοί οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι ποιοτικά και ποσοτικά (άμεση προτεραιότητα).
 • Να δημιουργηθεί φορέας προστασίας και διαχείρισης των ανωτέρω υδάτινων συστημάτων, νομοθετικά καλυμμένος.
 • Να κηρυχτούν ειδικής προστασίας και προτεραιότητας οι περιοχές του Αγγίστρου, Στρυμώνα, Αγγίτη, Κρουσοβίτη, Καστρόλακκου καθώς καθώς και ζώνες προστασίας σε όλους τους χείμαρρους.
 • Έλεγχος διανομής και χρήσης φυτοφαρμάκων.
 • Άμεση λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών αστικών περιοχών.
 • Αναγκαία και άμεση λειτουργία βιολογικού καθαρισμού στη Β.Ι.Π.Ε Σερρών
 • Χωροταξική κατανομή ισότροπης ανάπτυξης βοσκοτόπων στο Νομό.
 • Βελτίωση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου για τη μείωση των απωλειών που υπάρχουν.
 • Αλλαγή του τρόπου ποτίσματος, έλεγχος των γεωτρήσεων, και αυστηρός έλεγχος  σε περιοχή γεωθερμικών πεδίων.
 • Έρευνα και μελέτη φραγμάτων στα ρέματα για συλλογή νερού.
 • Επεξεργασία λυμάτων σε όλες τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και διάφορες άλλες μονάδες.
 • Αποχετευτικά δίκτυα σε όλους τους οικισμούς  και επεξεργασία των λυμάτων 
  4. ΡΥΠΑΝΣΗ

Τάφροι γεμάτες με νερά (τάφρος Μπέλιτσας), ξεροχείμαροι – υπόνομοι,  χρήση φυτοφαρμάκων, πάσης φύσης απορρίμματα, το εργοστάσιο Ζαχάρεως (Εποχιακή ρύπανση), βιομηχανικές μονάδες που ρυπαίνουν μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (ντομάτας, ρυζιού, ελιάς, βάμβακος κ.λ.π.), Εργοστάσια παρασκευής σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος (περιοχή Επταμύλων, Οινούσας), λατομεία αδρανών υλικών μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών, σταυλικές εγκαταστάσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές κ.α. αποτελούν κι εδώ τις κυριότερες εστίες ρύπανσης.
 • Μετεγκατάσταση των ρυπογόνων βιομηχανιών(Β.Ι.Π.Ε Σερρών, οριοθέτηση και Β.Ι.Π.Ε Σιδ/στρου και βιομηχανικά πάρκα κατά επαρχία).
 • Οριοθέτηση λατομικών περιοχών όχι μόνο για τα αδρανή υλικά αλλά και για τα λατομεία μαρμάρων.
 • Κέντρο ελέγχου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος ρύπανση τόσο στην πόλη των Σερρών όσο και στην επαρχία.
 • Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων
 • Συνεχής έλεγχος των νερών του Στρυμώνα.
 • Προσδιορισμός και αυστηρός έλεγχος των πηγών ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών.
 • Δημιουργία και αυστηρός έλεγχος για την συνεχή λειτουργία βιολογικού καθαρισμού σε όλες τις παραγωγικές μονάδες καθώς επίσης στους δήμους και κοινότητες.
 • Έλεγχος όλων των σφαγείων του νομού για το αν πληρούν όλους τους όρους λειτουργίας και άμεσο κλείσιμο εκείνων που δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτούς.
 • Μετρήσεις σε διάφορες θέσεις του νομού για εντοπισμό ραδιενέργειας.

5. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

 • Ανεξέλεγκτες χωματερές
 • ΧΥΤΥ Νεράιδας: το έργο γίνεται βεβιασμένα χωρίς να γίνει η κατάλληλη μελέτη για τη δημιουργία του έργου, ούτε για την ασφάλεια των κατοίκων των γύρω περιοχών.
 • Πολιτική ελαχιστοποίησης των αποβλήτων, με προτεραιότητα σε πολιτικέςΠρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης, Ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των αποβλήτων ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό των αποβλήτων (υπολείμματα)  μπορεί να οδηγείται σε ταφή ή άλλη μέθοδο τελικής διάθεσης.
 • Λειτουργία Πράσινων Σημείων/ Κέντρων ανακύκλωσης
 • Εφαρμογή οικονομικών εργαλείων όπως η εφαρμογή συστημάτων «πληρώνω όσο πετάω»
 • Δημιουργία δημοτικών  επιχειρήσεων επαναχρησιμοποίησης αγαθών

6. ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Αξιοποίηση περιοχής Σπηλαίου Αλιστράτης και Φαραγγιού ποταμού Αγγίτη
 • Τουριστική αξιοποίηση οικισμών όρους Μπέλες
 • Ανάδειξη αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων (Αμφίπολη, Σιδ/στρο, Σέρρες, Γάζωρο, Τερπνή, Βέργη, Αηδονοχώρι, Αγκιστρο Καλόκαστρο  Στρυμονικό)
 • Ολοκλήρωση τουριστικών εγκαταστάσεων κοινότητας Ν. Κερδυλλίων πλαζ-μαρίνα-μπαγκαλόουζ)
 • Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Σιδηροκάστρου, Θερμών, Αγκίστρου
 • Δημιουργία υποδομών ανάπτυξης οικοτουρισμού, αγροτουρισμού (Γεφυρούδι,
 • Μεγαλοχώρι κ.λ.π.)
 • Ανάδειξη φυσικού δρόμου και αξιοποίηση χιονοδρομικού κέντρου Λαιλιά
 • Ανάπλαση – ανάδειξη οικισμών Μενοικίου και Παγγαίου όρους
 • Κατασκηνώσεις Λαιλιά, Χρυσοπηγής, Σιδηροκάστρου, Α.Ποροίων
 • Αγροτοτουριστικά καταλύματα.

7. ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Η Λίμνη Κερκίνη σε συνδυασμό με τα δύο ορεινά συγκροτήματα που την περιβάλλουν, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον που ενισχύεται με την ύπαρξη μεγάλης έκτασης με νούφαρα καθώς και της τελευταίας ομάδας βουβαλιών όχι μόνο στο Νομό, αλλά και ευρύτερα στον Ελλαδικό χώρο.
 • Όχι στην περαιτέρω ανύψωση αναχωμάτων και στάθμης της λίμνης.
 • Προώθηση διακρατικής συμφωνίας με την Βουλγαρία για την διαχείριση των νερών του Στρυμώνα.
 • Μόνιμη φύλαξη της περιοχής (καθ’όλη την διάρκεια του χρόνου και όλες τις ημέρες),
 • Σήμανση του χώρου των αποικιών και απαγόρευση εισόδου σ’ αυτές.
 • Λήψη μέτρων για την διατήρηση του πληθυσμού των Βουβαλιών.
 • Λήψη διαχειριστικών μέτρων για την επαναφορά των καλαμιώνων, την επανάκαμψη του δάσους και των νούφαρων καθώς επίσης και την δημιουργία των κατάλληλων βιότοπων για την επαναφορά ειδών πουλιών που φώλιαζαν στην περιοχή και εξαφανίσθηκαν (παρυδάτια, πάπιες, χήνες).
 • Άμεση περίφραξη του παραποτάμιου δάσους κοντά στον Προμαχώνα (στο τμήμα του από το οποίο διέρχεται ο αγωγός φυσικού αερίου).

8. ΛΑΙΛΙΑΣ
 • Λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη του σφαγνώνα και κήρυξη της περιοχής σαν μουσείο. Ο σφαγνώνας είναι μια ελώδης περιοχή όπου τα φυτά έχουν καλυφθεί από την τόρβη (λάσπη) εκατομμυρίων χρόνων.
 • Εγκατάλειψη σχεδίων για επέκταση της χιονοδρομικής πίστας.
 • Βελτίωση λειτουργίας της υπάρχουσας πίστας, του Σαλέ και του Ορειβατικού καταφυγίου. Αξιοποίηση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων καθ’όλη την διάρκεια του έτους.
 • Απαγόρευση διεξαγωγής αυτοκινητιστικών – μοτοσυκλετιστικών αγώνων.
 • Αυστηρός έλεγχος για την αποτροπή του κυνηγίου.
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων ορεινού τουρισμού και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων με συνεργασία δασικής υπηρεσίας φορέων, συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.
 • Ανακήρυξή του ως “Αισθητικού Δάσους”

9. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
 • Κήρυξη του Παγγαίου ως ιστορικού – αρχαιολογικού μνημείου της Φύσης
 • Απομάκρυνση λειτουργούντων λατομείων και συναφών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη αξιοποίησης και ανάδειξης ιστορικών – φυσικών και αρχαιολογικών στοιχείων του Παγγαίου
 • Καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας

10.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • Καταγραφή, συντήρηση (όπου είναι απαραίτητο) και ανάδειξη ναών, παρεκκλησιών και μοναστηριών με ιστορική – αρχιτεκτονική αξίας καθώς και αρχαιολογικών – ιστορικών τόπων του νομού.
 • Συνέχιση των εργασιών αναστήλωσης Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου
 • Διάσωση – συντήρηση διατηρητέων.

11. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
Χρηματοδότηση του ΤΕΙ Σερρών, στην κατεύθυνση ανάπτυξης – υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του, προκειμένου να επιτελέσει τους σκοπούς της ίδρυσης του και της μετεξέλιξης του σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.
12. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων στα γεωθερμικά πεδία Ν. Σερρών
 • Γεωθερμικά θερμοκήπια
 • Μελέτη αξιοποίησης βιομάζας στο Ν. Σερρών
 • Μελέτη αξιοποίησης Αιολικής ενέργειας
 • Δημιουργία φορέα διαχείρισης γεωθερμικού ρευστού.

13. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
 • Συνολική αντιμετώπιση των εκτάσεων των πρώην στρατοπέδων. Δημιουργία μητροπολιτικών πάρκων και όχι πολεοδόμηση τους.
 • Διατήρηση και ανάδειξη του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος Νέες χρήσεις για τον εκσυγχρονισμό της πόλης των Σερρών.


14. Σιδηρόδρομος
 • Να αναβαθμιστεί η Σιδηροδρομική Σύνδεση Θεσσαλονίκη-Σέρρες,
 • Να κατασκευαστεί μια νέα γραμμή στην όδευση του Οδικού Άξονα Θεσσαλονίκης- Σέρρες, σαν μέρος του Προαστιακού της Κεντρικής Μακεδονίας.15. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ το πρόβλημα
Έργα εκατομμυρίων ευρώ ανεκπλήρωτα ή άνευ «μελετητικής ωριμότητας»(!) να παραμένουν στάσιμα και χωρίς χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης τους, με  υπαλλήλους που δεν έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα τους, με αγρότες που άλλαξαν όλη την αγροτική συμπεριφορά τους. Κατάργηση διόδων  πρόσβασης προς τις εκτάσεις και τις εργασίες τους. Παρότι αποτελεί την πύλη της χώρας προς τη Βουλγαρία μπήκε στον χάρτη των διεθνών μετακινήσεων το προηγούμενο έργο ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80… η δε γέφυρα του Στρυμόνα επί της Εθνικής Σερρών – Θεσσαλονίκης εγκαινιάσθηκε από τον Πατακό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: